นายธนินท์ เจียรวนนท์

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2559 ภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย มีแนวโน้มที่น่าจะปรับตัวขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพียงเล็กน้อย ขณะที่ธุรกิจโทรคมนาคมของทั่วโลกยังคงมีอนาคตที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นโอกาสที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่จะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด บนพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทย มีโครงข่ายพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมที่เทียบเท่าประเทศพัฒนาอื่นๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่จะขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางของ AEC
สำหรับปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของกลุ่มทรูมีการเติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น จากความมุ่งมั่นทุ่มเทขยายโครงข่าย พัฒนาเทคโนโลยีและการบริการ รวมทั้งการบริหารการเงินอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรทุกด้าน จนสามารถสร้างความแข็งแกร่ง มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ผมมั่นใจในโอกาสที่ทรูจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย โดยเฉพาะการชนะการประมูลคลื่นทั้ง 1800 MHz และ 900 MHz ซึ่งจะเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการขยายเครือข่ายที่ครอบคลุมได้ทั่วประเทศอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม
ปี 2559 จึงนับได้ว่าเป็นอีกปีที่สำคัญยิ่งสำหรับกลุ่มทรู ที่มุ่งมั่นจะขยายธุรกิจก้าวสู่ผู้ให้บริการอันดับ 1 ของไทย ในด้านธุรกิจโมบาย ด้วยเครือข่ายที่มีคุณภาพมากที่สุด และการพัฒนางานด้านบริการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เช่นเดียวกับการรักษาความเป็นผู้นำบรอดแบนด์ และโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ผ่านยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เหนือกว่าของกลุ่มทรู ในฐานะองค์กรแรกและองค์กรเดียวที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้า และบริการ ให้รองรับการปรับเปลี่ยนของโลกที่ดิจิทัลกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกมิติของธุรกิจกลุ่มทรู ที่จะเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว
ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา และผมเชื่อมั่นว่า ธุรกิจของกลุ่มทรู จะสามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ประเทศ ผู้ถือหุ้น และลูกค้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป