แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  
 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
  • ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นมืออาชีพ
  • เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมแก่ทุกฝ่าย
  • เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
  • รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
  • ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงิน