รายนามผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1/ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ร้อยละ
1. กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 2/ 16,755.50 50.21
2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 3/ 6,006.36 18.00
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4/ 2,083.22 6.24
4. UBS AG HONG KONG BRANCH 5/ 229.44 0.69
5. บริษัท คิวเอส ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มท์ จำกัด 6/ 190.50 0.57
6. CHASE NOMINEES LIMITED 7/ 186.63 0.56
7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 3/ 175.86 0.53
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 8/ 149.86 0.45
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 7/ 122.45 0.37
10. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 7/ 117.15 0.35
หมายเหตุ :

1/ ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2/ กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประกอบด้วย

 1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ประกอบธุรกิจลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ (CPG มีผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ได้แก่ นายสุเมธ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นางสมอุไร จารุพนิช ร้อยละ 8.42 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.48 นายนกุล เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.00 บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 4.47 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ ร้อยละ 4.22 นายมนัส เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.22 นางสมศรี ล่ำซำ ร้อยละ 4.21 นายนพดล เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00 และ นางนุชนารถ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 19.96
 2. Orient Glory Group Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 8.30
 3. บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 41.06% และ บจ. อาร์ท เทเลคอมเซอร์วิส 58.94%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.41
 4. Glory Summer Enterprises Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.38
 5. Worth Access Trading Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.05
 6. บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 58.55% และ บจ. เทเลคอมมิวนิเคชั่นเนตเวอร์ค 41.45%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.87
 7. บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.29
 8. C.P.Foods International Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (“CPF”) 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.42
 9. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80
 10. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (“CPF”) 99.44%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80
 11. บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.69
 12. บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.63 และ
 13. Creative Light Investments Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.61
(ทั้ง 13 บริษัทดังกล่าวไม่มีบริษัทใดประกอบธุรกิจเดียวกันและแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ)

3/ บริษัทจดทะเบียนที่ฮ่องกง ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

4/ บริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5/บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

6/ บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศไทย ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

7/ บริษัทจดทะเบียนที่สหราชอาณาจักร ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

8/ บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น