แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  

  อีเมล์รับข่าวสาร

หากคุณต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท
 ความยั่งยืนขององค์กร

วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

““เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Convergence อย่างแท้จริง ด้วยการเติมเต็มชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน ผ่านนวัตกรรมด้าน Convergence Platforms และ Devices เพื่อให้คนและธุรกิจสามารถแบ่งปันคุณค่าของการอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต”

วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกำหนดขึ้นตามกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ การเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ด้วยการนำโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและนวัตกรรมด้านการบริการเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ให้ทุกคนเข้าถึงการสื่อสารได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน สร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่มีคุณค่าแก่สังคมโลกต่อไป

กลยุทธ์

“สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ทรู ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำด้านคอนเวอร์เจนซ์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารต่างๆ มาช่วยในการพัฒนาความยั่งยืน เพราะเราตระหนักดีว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเกิดจากภายในองค์กร เริ่มจากพนักงานก่อน บริษัทจึงนำเรื่องดังกล่าวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อที่จะใช้เป็นกรอบการดำเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญบนพื้นฐานคุณค่าหลักขององค์กร ดังนี้

Caring : วัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจต่อพนักงานและสังคม
Credible : การประกอบธุรกิจด้วยความน่าเชื่อถือและมีบรรษัทภิบาล
Creative : นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม
Courageous : ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆ

พันธะสัญญา

 • Caring วัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจต่อพนักงานและสังคม
  ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจ และภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน
  กิจกรรมที่มุ่งเน้น : การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ความรับผิดชอบต่อ สังคมและการให้
  เป้าหมาย : เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานที่ช่วยสร้างและแบ่งปันคุณค่า
 • Credible การประกอบธุรกิจด้วยความน่าเชื่อถือและมีบรรษัทภิบาล
  ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการ นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
  กิจกรรมที่มุ่งเน้น : คุณภาพการบริการ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  เป้าหมาย :สร้างแบรนด์ให้มีความความน่าเชื่อถือ และสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้
 • Creative นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม
  นำจุดแข็งทั้งในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคอนเทนต์ มาสร้างสรรค์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
  กิจกรรมที่มุ่งเน้น : การดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
  เป้าหมาย : พัฒนาคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างการรับรู้ของสังคมต่อกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย
 • Courageous ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆ
  มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถเปลี่ยนผ่าน สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  กิจกรรมที่มุ่งเน้น : การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม
  เป้าหมาย : สร้างการรับรู้ในทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยดิจิทัลคอนเทนต์