แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  

  อีเมล์รับข่าวสาร

หากคุณต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท
 คณะกรรมการและคณะทำงาน

คณะกรรมการและคณะทำงาน

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนภายในองค์กร ดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี


รายนาม ตำแหน่ง
ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และกรรมการในคณะกรรมการการตรวจสอบ
นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการในคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ
ดร. อาชว์ เตาลานนท์ กรรมการในคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการด้านการเงิน

ทั้งนี้ได้จัดทำรายงานด้านความยั่งยืนและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำทุกไตรมา และการจัดทำรายงานประจำปี

คณะกรรมการด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

รายนาม ตำแหน่ง
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล กรรมการ
ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา กรรมการ
ดร.เกษม กรณ์เสรี กรรมการ
นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ กรรมการ
นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ กรรมการ
นายองอาจ ประภากมล กรรมการ
นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ กรรมการ
นายสงวนศักดิ์ เภสัชสงวน กรรมการ
นายสมเกียรติ วิภูษณมังคละ กรรมการ
น.ส.ศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ กรรมการ
นางรังสินี สุจริตสัญชัย กรรมการ
นางพฤษณี ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ
นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการ
นางนัชชา ไตรวนาธรรม กรรมการ
ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารเป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรทั้งจากฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายสนับสนุน

คณะทำงานบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556

รายนาม ตำแหน่ง
ดร.วิริยะ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการ
น.ส.กันต์ภัสสรณ์ ฟักเถาว์ ตัวแทนจาก คณะกรรมการประหยัดพลังงาน
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ตัวแทนจาก Innovation Center
นางพฤษณี ปราโมช ณ อยุธยา ตัวแทนจาก Brand Management
นายศิษฎิ รูเบ็น ตัวแทนจาก Corporate Communications, Marketing PR & CSR
นาย ธนิศร์ วินิจสร ตัวแทนจาก Group Controller
นายพิชัย งามวุฒิบาล เลขานุการ/ Business Continuity ตัวแทนจาก Management & Risk Monitoring
นายสุทธิพงศ์ บุญญศาสตร์พันธุ์ ตัวแทนจาก Human Resources & Organization Development

คณะทำงานบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมีหน้าที่วางแผน บริหารติดตามและรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจัดทำรายงานกิจกรรมประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Carbon Disclosure Project (CDP) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555