แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  

  อีเมล์รับข่าวสาร

หากคุณต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท
 กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทออกแบบตามยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อสาร และคอนเทนต์ที่มีคุณค่าเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านเศรษฐกิจสู่ยุค ดิจิทัล อีโคโนมีอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศและร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสงคมแห่งการเรียนรู้

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมของทรูเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก คือ โครงการ “ปลูกปัญญา” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้านหลักๆ ดังนี้

ปลูกความรู้

กลยุทธ์ : สนับสนุนการเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ด้านการศึกษาที่ดีขึ้นผ่านช่องรายการโทรทัศน์ ทรูวิชั่นส์และสื่อการเรียนการสอนจากทรูคลิกไล้ฟ์ รวมถึง เข้าถึงข้อมูลและความรู้จากแหล่งต่างๆ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ทรูมูฟ เอช

กิจกรรม

 • ส่งมอบช่องรายการด้านการศึกษา ผ่านทรูวิชั่นส์ สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์การเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ ที่จัดให้กับโรงเรียนทรูปัญญา
 • จัดอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้ให้แก่คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงการพาไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
 • จัดการแข่งขันทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน
 • จัดทำเว็บไซด์ ทรูปลูกปัญญาเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุด พร้อมเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ
 • ดำเนินรายการโทรทัศน์ช่องทรูปลูกปัญญา ที่นำเสนอสาระความรู้และคอนเทนต์ด้านการศึกษาควบคู่ไปกับคุณธรรม และศีลธรรมอันดี

ผลกระทบต่อสังคม

 • ช่วยลดความเลื่อมล้ำด้านการศึกษาในสังคมทั่วประเทศ
 • ช่วยสร้างแรงบันดาลใจด้านการศึกษาในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ปลูกความดี

กลยุทธ์ : ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยรรม รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสาร บนเครือข่ายทรูมูฟ เอช ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐานที่จำเป็นแก่กลุ่มบุคคลกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กิจกรรม:

 • บุคคลออทิสติก
  • ทรูออทิสติคแอพลิเคชั่น ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่บุคคลออทิสติก
  • ศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทย โดยทรูร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนศักยภาพบุคคลออทิสติก และยังเป็นการสร้างอาชีพ ให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
 • ผู้พิการทางการได้ยิน
  • ศูนย์บริการสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน (วิดีโอแชทด้วยภาษามือ)
  • จัดทำคำบรรยายผ่านรายการโทรทัศน์ ช่องทรูวิชั่นส์
  • แพ็คเกจโทรศัพท์ทรูมูฟเอช ราคาพิเศษสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน (เน้นที่บริการรับส่งข้อความ SMS)
 • ผู้พิการทางสายตา
  • แพ็คเกจโทรศัพท์ทรูมูฟเอช ราคาพิเศษ (เน้นบริการด้านเสียง) และเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ

กิจกรรมอื่นๆ

 • ถ่ายทอดสด โครงการสามเณรปลูกปัญญา ผ่านช่องรายการของทรูวิชั่นส์ โดยมุ่งส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมความดี แก่เด็ก เยาวชน และสังคมไทย
 • แอพพลิเคชั่น Thai Missing ช่วยติดตามคนหาย ด้วยการแบ่งปันข้อมูลจำเพาะบุคคลและสถานที่ของคนที่สูญหาย

ผลกระทบต่อสังคม

 • ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนในสังคมเข้าถึงบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่จำเป็น ได้สะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอาชีพ เพื่อที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน
 • สร้างให้เกิดความเข้าใจที่ดี และการยอมรับผู้พิการให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในสังคม
 • ช่วยเชื่อมโยงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติ เป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้มากขึ้น

ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมยุคดิจิทัล ผ่านนวัตกรรมและเครือข่ายโทรศัพท์ทรูมูฟเอช

กิจกรรม

 • แอพพลิเคชั่น WE Grow ที่ช่วยส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ และสร้างครือข่ายการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วย ส่งเสริมการอนุรักษ์สิงแวดล้อม พร้อมแอพพลิเคชั่นโครงการประกวดภาพถ่ายฯ

ผลกระทบต่อสังคม

 • ช่วยเพิ่มความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีแพลทฟอร์ม เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ
 • นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช มาเป็นกลไกสนับสนุนการสร้างความตระหนัก และการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม