แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  

  อีเมล์รับข่าวสาร

หากคุณต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท
 การวิเคราะห์ประเด็นความสำคัญ

การวิเคราะห์ประเด็นความสำคัญ 2558

บริษัทสอบถามความคิดเห็นจากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้พิจารณาถึงประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทเป็นประจำทุกปี ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปดำเนินการตามขั้นตอนและจัดลำดับตามเกณฑ์ต่างๆ อาทิ ความจำเป็นเร่งด่วน ผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหา ด้านปฏิบัติการ เป็นต้น

บริษัทดำเนินการจัดเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

  • แบบสำรวจและแบบสอบถาม
  • การสัมภาษณ์ (รายบุคคลและแบบกลุ่ม)
  • ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทที่ส่งผ่านมายังหลากหลายช่องทาง เช่น ส่วนงานที่ติดต่อกับลูกค้า อาทิ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้า เว็บไซด์ อีเมล์ เป็นต้น
  • ติดตามจาก สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์

กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1: ระบุประเด็นสำคัญ โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ ความเสี่ยง ความท้าทาย ตลอดจนผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และพิจารณาขอบเขตของผลกระทบทั้งภายในและภายนอก
ขั้นตอนที่ 2: จัดลำดับความสำคัญของประเด็น โดยพิจารณาถึงความสำคัญ และความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินประเด็นสำคัญ โดยนำเสนอผลต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทบทวนและอนุมัติการนำเสนอประเด็นสำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานพัฒนาความยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ในอดีต และนำผลที่ได้ไปใช้เพื่อระบุประเด็นสำคัญสำหรับการรายงานครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง