แถลงผลประกอบการ
ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  Print This   Email This  

  อีเมล์รับข่าวสาร

หากคุณต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัท
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กลุ่มทรู แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ลงทุนและหน่วยงานของรัฐ โดยดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางที่เหมาะสมและเอื้อต่อการแสดงข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งนำข้อคิดเห็นและประเด็นสำคัญที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาให้องค์กรสามารถเติบโตไปพร้อมกับการรักษาสานสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร
พนักงาน
 • การประชุมประกาศวิสัยทัศน์ ประจำปี
 • สื่อสังคมออนไลน์ / e-mail
 • ข้อแนะนำ และ/หรือ ข้อร้องเรียน
 • การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (ปีละ 2 ครั้ง)
ลูกค้า
 • ศูนย์บริการลูกค้า (True Shop)
 • ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)
 • การติดต่อกับลูกค้าโดยตรง
 • สื่อสังคมออนไลน์ / e-mail
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ารายปี
 • ข้อแนะนำ และ/หรือ ข้อร้องเรียน
คู่ค้า (ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทนอื่นๆ)
 • ประชุมประจำปี
 • การเยี่ยมชมธุรกิจรายไตรมาส
 • จัดอบรมความรู้แก่คู่ค้า
 • สื่อสังคมออนไลน์ / e-mail
 • ข้อแนะนำ และ/หรือ ข้อร้องเรียน
เจ้าหนี้
 • รายงานประจำปี
 • สื่อสังคมออนไลน์/ e-mail
 • ข้อแนะนำ และ/หรือ ข้อร้องเรียน
นักลงทุน
 • ศูนย์ข่าว
 • สื่อสังคมออนไลน์/ e-mail
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • ข้อแนะนำ และ/หรือ ข้อร้องเรียน
 • ประชุมชี้แจงนักลงทุนประจำไตรมาส
หน่วยงานของรัฐ
 • การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ
 • ความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
 • สื่อสังคมออนไลน์ / e-mail